понедельник, 25 мая 2015 г.

Знову, знову, і знову

Статья стороннего автора
Текст на языке оригинала

Перед написанням цього тексту, я ще раз перечитав всі коментарії до моєї першої публікації. І якось так одразу видно, що на початку всі одразу відкинули ту, мою ідею про те що можна вийти з цьої ситуації іншими шляхами без ФТ, але з 1+1, а згодом хоча б почали розглядати і такий розвиток подій. Хочу нагадати вам, що до тепер невідомо які будуть умови до вступу в ФТ 2.0. і чи не буде там тої самої с-ми, хоча клієнти не раз питали про це.

Ця картинка мені здається якнайкраще показує що саме зараз робить компанія FX-Trend, і її нова версія з цією грою в мовчанку.  Саме ця мовчанка можна точно сказати довела компанію до такого стану, і замість того щоб зробити якісь висновки, поміняти стиль вони роблять абсолютно те саме (повідомлень в день: 0.51), навіть ця, нова компанія вже починає робити те саме, адмін сьогодні (субота 23,05) тільки сказав те, що НР буде запрошена на конференцію до Кіпру, яка відбудеться якщо не помиляюсь 26-28 травня, якщо порахувати то в членів Наглядової Ради є всього 3 дня щоб зібратись і поїхати туди, з різних частин України і Росії, при тому, ще не зрозуміло за чий рахунок вони туди будуть їхати. Це все так виглядає ніби ФТ вже робить все, щоб туди ніхто не поїхав, члени НР всі зайняті люди, мають свої сім’ї, і роботу, за інших нажаль не пам’ятаю, але цитату Redfox42 запам’ятав добре: «якшо треба буде кудись їхати на презентацію або нараду, то я за, але прошу повідомити хоча б за тиждень до відрядження», виглядяє так, ніби це перший тест на маніпулювання НР.  І НР поїдуть, в них немає вибору, ми ж їх вибрали, і вони на відміну від ФТ будуть виконувати свої обов’язки, надіюсь.

            А що тим часом роблять інші? Мені дуже сподобалась цитата з коментарія Артема Троїцького: «при будь-якому розкладі ми в збитку»; тут тільки питання на скільки, тому нам всім треба знайти сили працювати далі, і зробити план, для кожного окремий, свій як вийти з цьої кризи. Сайт investflow.ru забрав взагалі з моніторинга памм рахунки ФТ, що вважаю правильним, нема чого моніторити пікселі. Прикладом того як виходити з кризи може стати праця Кайзера з Резніком над Квазаром, я впевнений що в них все вийде, ну як мінімум перші їхні кроки максимально правильні – це конкурс трейдерів, нагадаю саме через них більшість йшли до ФТ бо цифри від них там були приємні, це приманювало клієнтів, та те, що мабуть ще не робив ніхто в СНГ – врегулювати закони для форекса, щоб унеможливити повтор таких історій з ФТ, які ми переживаємо (і думаю все ж переживемо) зараз. Це все мені нагадуєгонку між черепахою та зайцем, де заєць був настільки впевнений в свої перемозі, що не робив нічого (ніхто поняття не має чи хоч хтось працює над ФТ 2.0. в них ж все «по понятним причинам комментировать не могу»), та черепаху, яка впевнено йде до своєї мети настільки швидко, наскільки може. До речі, чомусь всі мої фрази та речення, які можуть, або мають двозначні змісти, завжди сприймають в гіршу сторону, коли я мав на увазі кращу, так само деякі сприйняли мій текст про те, що історія з СБУ покаже, чи причетні Кайзер та Резнік до поганої сторони ФТ. Відповідь я вже думаю очевидна: нікого з ЛПР ФТ з огнем, днем, ніде не знайдеш, а Резніктим часом сидить в колі Комітету Верховної Ради України, і навіть не ховається від фотокамер, надіюсь хоч цей аргумент для вас помножить на ноль всю грязь яка полилась на них останнім часом. І ще одне, справді хтось з вас вірить в те що їм хтось платив? Там команді техніків затримали зарплати на дуже довгий час, про що писав Супервізор, не те щоб платили за щось інше. Я підтримую їх, бо відношусь до них, та їхньої роботи з приязню, все-ж-таки навіть ця історія з тим, що Михайло пообіцяв вернути гроші всім своїм рефералам, нема жодного правила, яке б змусило його це робити, хіба що тільки правило його власної чесності, та відповідальності перед тими людьми, які йому довірились в цьому рішенні, такі якості є в небагатьох(а ваш реферал хоч заїкнувся з тим що допоможе?».

І на закінчення, я сам аж ніяк не хочу с-ми «1+1» і взагаліто написав що це можлива альтернатива за певних умов, від тої що нам пропонують (власне ще не запропонували) в ФТ. Але якщо це буде єдиним виходом, то я хочу підготувати себе і до такого розвитку подій.

Автор  Святослав.


ПЕРЕВОД

Опять, опять и опять


Статья стороннего автора

Перед написанием этого текста, я еще раз перечитал все комментарии к моей первой публикации. И как-то так сразу видно, что в начале все сразу отвергли ту, мою идею о том, что можно выйти из этой ситуации другими путями без ФТ, но с 1 + 1, а затем хотя бы начали рассматривать и такое развитие событий. Хочу напомнить Вам, что до сих пор неизвестно, какие будут условия для вступления в ФТ 2.0. и не будет ли там той же с-мы, хотя клиенты не раз спрашивали об этом.

Эта картинка мне кажется, как ни есть лучшим образом показывает, что именно сейчас делает компания FX-Trend, и ее новая версия этой игры в молчанку. Именно это молчание, можно точно сказать, довела компанию до такого состояния, и вместо того чтобы сделать какие-то выводы, поменять стиль они делают абсолютно то же (сообщений в день: 0.51), даже эта, новая компания уже начинает делать то же, админ сегодня (суббота 23,05) только сказал, что НС будет приглашен на конференцию в Кипр, которая состоится если не ошибаюсь 26-28 мая, если посчитать то у членов Наблюдательного Совета имеется всего 3 дня чтобы собраться и поехать туда, из разных частей Украины и России , при том, еще не понятно за чей счет они туда будут ехать. Это все выглядит так, как будто  ФТ уже делает все, чтобы туда никто не поехал, члены НС все занятые люди, имеют свои семьи, и работу, за других к сожалению не помню, но цитату Redfox42 запомнил хорошо: «если надо будет куда-то ехать на презентацию или совещание, то я за, но прошу сообщить хотя бы за неделю до командировки », выглядит так, будто это первый тест на манипулирование НС. И НС поедет, у них нет выбора, мы же их выбрали, и они в отличие от ФТ будут выполнять свои обязанности, надеюсь.

А что тем временем делают другие? Мне очень понравилась цитата из комментария Артема Троицкого: «при любом раскладе мы в убытке»; здесь только вопрос на сколько, поэтому нам всем надо найти силы работать дальше, и сделать план, для каждого свой, отдельный, как выйти из этого кризиса. Сайт investflow.ru вообще убрал из мониторинга ПАММ счета ФТ, я считаю это правильным, нечего мониторить пиксели. Примером того, как выходить из кризиса может стать работа Кайзера с Резником над Квазаром, я уверен что у них все получится, ну как минимум первые их шаги максимально правильные - это конкурс трейдеров, напомню именно через них большинство шли в ФТ потому цифры от них там были приятные, это приманиванило клиентов, и то, что видимо еще не делал никто в СНГ - урегулировать законы для форекса, чтобы исключить повтор таких историй с ФТ, которые мы переживаем (и думаю все таки переживем). Это все мне напоминает гонку между черепахой и зайцем, где заяц был настолько уверен в своей победе, что не делал ничего (никто понятия не имеет хоть кто-то работает над ФТ 2.0. В них же все «по понятным причинам комментировать Не могу»), и черепаху, которая уверенно идет к своей цели настолько быстро, насколько может. Кстати, почему-то все мои фразы и предложения, которые могут иметь двусмысленное содержания, всегда воспринимают в худшую сторону, когда я имел в виду лучшую сторону, так же некоторые восприняли мой текст о том, что история с СБУ покажет, причастны Кайзер и Резник к плохой стороне ФТ. Ответ я уже думаю очевиден: никто из ЛПР ФТ днем с огнем нигде не найдешь, а Резник тем временем сидит в кругу Комитета Верховной Рады Украины, и даже не прячется от фотокамер, надеюсь хоть этот аргумент для вас умножит на ноль всю грязь которая полилась на них в последнее время. И еще одно, действительно кто-то из вас верит в то, что им кто-то платил? Там команде техников задержали зарплаты на очень долгое время, о чем писал Супервизор, не то чтобы платили за что-то другое. Я поддерживаю их, потому что отношусь к ним, и их работы с любовью, все-таки даже эта история с тем, что Михаил пообещал вернуть деньги всем своим рефералам, нет ни одного правила, которое бы заставило его это сделать, разве что только правило его собственной честности и ответственности перед теми людьми, которые ему доверились в этом решении, такие качества есть у немногих (а ваш реферал хоть заикнулся с тем, что поможет? ».

И в заключение, я сам отнюдь не хочу с-мы «1 + 1» и вообще - написал что это возможная альтернатива при определенных условиях, от той что нам предлагают (собственно еще не предложили) в ФТ. Но если это будет единственным выходом, то я хочу подготовить себя и к такому развитию событий.


Автор Святослав.

67 комментариев:

 1. Похоже Вы просто не понимаете, что 1+1 многие не хотят потому, что у них нет этого +1. И таких большинство.

  ОтветитьУдалить
 2. А даже если и есть, нести их туда после всего этого - верх глупости.

  ОтветитьУдалить
 3. Это уже вторая причина. НО если их нет, то и думать нечего.

  ОтветитьУдалить
 4. Откуда у вас данные про: "никто из ЛПР ФТ днем с огнем нигде не найдешь"? Один участвует в конференциях в Москве, с другим Дмитрий постоянно на связи. Может хватит себя тешить мыслью, что они боятся выходить на улицу и спят с открытыми глазами, опасаюсь мести токсиков?

  ОтветитьУдалить
 5. Вы говорите про одного и того человека, остальных нужно искать.

  ОтветитьУдалить
 6. Автор имеет доступ к какой-либо неизвестной ранее информации? На чем базируются в очередной раз умозаключения? Из пальца высосанные идеи. К слову: рефералы Резника - его самые близкие и родные люди, которым просто нельзя не вернуть. У самого такая же история. Так что нимб не надо рисовать. А бы его роль проверил еще. Сейчас удобно говорить, что я такой же клиент как и все. Но кто-то ранее на полставки какие-то письма ММСИС и Альпари ваял, когда уже неспокойно было. На форумах гасил напряжение. Не факт что без 30 серебрянных монет обошлось. Вы бы стали так грудью на защиту конторы, где у вас самого деньги застряли? На чем такая уверенность строилась?

  ОтветитьУдалить
 7. Может и так, но Дмитрий же говорит, что админ - Тарас Базиленко.

  ОтветитьУдалить
 8. По поводу 1+1
  1) куда вносить средства? В ФТ где у руля(или в качестве ЛПР) стоит Крымов? Он всю свои жизнь только то и делал, что строил пирамиды, обманывал людей. Ответ очевиден.
  2) если ФТ передадут команде, которой можно доверять, у многих клиентов банально нету денег.
  При условии, что в новой ФТ можно будет доверять, симбиоз 1+1 и облигаций, вполне реален. Таким образом:
  1) пострадавшие у которых есть средств пойдут по схеме 1+1
  2) у которых нету средств, пойдут по пути облигаций, пусть самому долгому
  3) сомневающиеся, могут сначала пойти по пути облигаций, а после и до вносить средства, с целью быстрее отбить депо.

  НО самое главное, трансформируясь в такую компанию, мы получим абсолютно прозрачного, честного брокера. С публичным руководством, когда любой клиент может встретиться с руководством, получить исчерпывающие ответы на все вопросы. Со временем, кто-то вернет депозит и уйдет, кто-то останется с компанией, появятся новые инвесторы, трейдеры.

  ОтветитьУдалить
 9. Диферанбы для ФТ пели абсолютно все у кого там были деньги, пока не начались проблемы. Так что тут мимо. Так проверять можно каждого блогера-рефовода, только забываем о истинных виновниках КРЫМОВ, СУРЖИК, ТОПЧИЙ.

  ОтветитьУдалить
 10. Ну да... кажется вы многое пропустили. Тогда уже Павел Базиленко

  ОтветитьУдалить
 11. Да ну, если вы ничего не пропустили, то зачем сидите на блоге Дмитрия?

  ОтветитьУдалить
 12. Давно известный факт, что никакого Тараса Базиленко не существует, это Павел Крымов, ранее так же представлялся как Павел Кременцов.
  Так появилась шутка Павел Базиленко.

  ОтветитьУдалить
 13. 1) Тебе дать способы, кошельки и номера карт, куда внести? Это я быстро дам! ;) А то у меня тут инсайдерская информация со способами ввода завалялась.

  ОтветитьУдалить
 14. Да я с вами и не спорю, кто из них кто. То, что это одно лицо-более чем логично. Просто, зачем читать, ждать инсайда человека (Дмитрия), если вы прекрасно понимаете, что он (Дмитрий) вам врет (Тарасы/Павлы базиленко, инвесторы Виталии)?

  ОтветитьУдалить
 15. Я вот тоже всё хочу спросить - ребят, вы вообще не думали, что это могут быть ненастоящие имена-фамилии? В том числе и "Павел Крымов". Вы что, их паспорта видели? ) Главное, с такой серьезностью обсуждают: Базиленко сказал то, Крымов сказал сё... Вы скажите, сами стали бы палить настоящие имена ваши организуя такой масштабный кидок?

  ОтветитьУдалить
 16. В статья/сообщениях все написано, а если вы только последнюю часть прочитали, не нужно бросаться обвинениями.

  ОтветитьУдалить
 17. Так все уже сто раз пережевано. Базиленко вымышленный персонаж. Крымов реален, есть и паспортные данные его и вся история кидалова за 15 лет.

  ОтветитьУдалить
 18. Тебе давать ничего не надо, а вот читать внимательнее надо. я говорил о компании.

  ОтветитьУдалить
 19. Я вас ни в чем не обвинял. Вы про статью, которую написали випы? Если да, то как вы знаете, есть ли вообще какие-то детективы випы? Я так и не понял вас, Дмитрий обманывает или нет? Вы как и Дмитрий ждете 1 июня?

  ОтветитьУдалить
 20. Я о всех статьях/сообщениях Дмитрия. А верить или нет Дмитрию, ваше право, ни кто вас не заставляет

  ОтветитьУдалить
 21. Я спросил ваше мнение, вот вчерашнее сообщение Дмитрия: Dmitry Lyoushkin Jimmy Morisson 18 часов назад
  Я бы не был уверен, что те, кого возьмут в ФТ 2.0 будут счастливее тех, кого не возьмут, Вторые хоть сразу отмучаются, а тех еще год мариновать будут и мозг взрывать ошеломляющим позитивом и пленом иллюзий.

  Как вы считаете, на кого рассчитано это сообщение, если все знают, что есть только Пашка и ничего конструктивного не будет?

  ОтветитьУдалить
 22. Дмитрий договаритесь с топами менеджеров ФТ чтоб отдали вам ФТ ))) с некоторым депо, типа чтоб для перекрытия управов квазара хватало а клиенты Фт отказываются от притензий к "старому руководству" и введите один из ваших антикризисных планов там хоть какая то надежда будет!

  ОтветитьУдалить
 23. Дмитрий Гуров25 мая 2015 г., 14:56

  1+1 - это называется спиздили бабок (1) и хотят еще (+1)

  ОтветитьУдалить
 24. Для меня репутация фт2(если оно конечно случится) уже со старта отрицательная, соответственно, ни о каких +1, в данной организации даже и не рассматриваю, естественно(!), пока они не докажут обратное, и, скажем, не вернут мне хоть часть моего депозита...уж не знаю каким чудом)). Я предпочитаю эти деньги потратить на собственную торговлю, и торговлю не вымышленных персоналий из других проектов, ни коем боком не связанных с ПФФТ. По поводу ФТ - тут уже, слава богу, для меня все закончено - я не на что не рассчитываю, не на что не надеюсь, ни во что не собираюсь даже верить. Это как с умершим человеком, рано или поздно его надо закопать иначе..ну вы поняли. Фантомные боли пока еще присутствуют, потому я еще присутствую в различных ветках, связанных с этой пирамидой на всевозможных форумах, но, за собой стал замечать, что я начинаю смотреть в будущее - я стал "взрослее" ровно на потерянную сумму, я стал умнее на то время, что жил иллюзиями о легком заработке.

  ОтветитьУдалить
 25. Палехче. Юмор понимать надо. Я тоже много потерял тут, но не огрызаюсь.

  ОтветитьУдалить
 26. А где можно паспортные данные посмотреть? Я не видел их в открытом доступе.

  ОтветитьУдалить
 27. Сначала нахамил, а потом пишет "палехче". Юмор у тебя явно не кстати, держи его в себе.

  ОтветитьУдалить
 28. Сытый голодного не понимает.

  ОтветитьУдалить
 29. А Димон сегодня отписывался или он на Кипре ужо?

  ОтветитьУдалить
 30. Это уже нервный юмор, как знаешь, бывает нервный смех. Когда не от радости смеешься, а от нервов или волнения. Так и здесь, такой юмор.

  ОтветитьУдалить
 31. На каком кипре ? вы люди думающие или улитки ? нету никакого инвестора ни на кипре ни в киеве, никого из членов НС никуда не пригласили

  ОтветитьУдалить
 32. Именно поэтому нужен симбиоз 1+1 и облигаций, для всего этого нужен альтруис-романтик, которому большинство смогло бы доверять

  ОтветитьУдалить
 33. А Димон не хочет и вообще не собирается лететь ни на какой Кипр! Вы, что не в курсе? Читайте комменты с предыдущих тем.

  ОтветитьУдалить
 34. Если автор не хочет схемы 1+1,то зачем ее "рекламировать"? Еще раз скажу - не надо подбрасывать идеи руководству ФТ как можно еще выкрутить руки клиентам. Пусть объявят о "таком ходе развития" - и каждый клиент в ОТДЕЛЬНОСТИ будет думать и "готовить себя к такому развитию событий". Такие рассуждения о 1+1 - это попытка бежать впереди паровоза. Или таким образом автор вслух себя убеждает. В этом случае стоит помнить,что другие клиенты могут привыкнуть к мысли,что 1+1 будет ОБЯЗАТЕЛЬНО. Или через автора клиентов руководство приучает к этой "цепи".
  Это мне напоминает строительство бункера некоторыми гражданами на случай ядерной войны.
  Далась Вам эта 1+1. Я не против нее,если ФТ применит ее к выплатам клиентов. 1- то,что на счетах у клиентов и +1 за моральный ущерб.:))

  ОтветитьУдалить
 35. "Саме ця мовчанка можна точно сказати довела компанію до такого стану"
  До такого состояния компанию довела ее изначальная кухонность, поэтому кидок был неизбежен. Давайте будем называть вещи своими именами.

  "Прикладом того як виходити з кризи може стати праця Кайзера з Резніком над Квазаром"
  Это кого они из кризиса выводят? Сами себя? Или всю сферу инвестирования в ПАММ-счета СНГ? Понимаете, мошенники забрали у людей деньги. Т.е. люди потеряли все деньги, которые могли себе позволить потерять. И таких большинство здесь. А есть даже такие, кто потерял и критически важные деньги, а им еще и 1+1 предлагают. Таких людей здесь много. Поэтому, привлечение их в новые проекты и прочие схемы, как сказал Артемий Троицкий, выглядит для них как издевательство. Хотя если эта и подобные статьи заточены под новых влоШенцев-игроков, у которых еще остались лишние средства, то тогда вопросов нет.

  "а Резнік тим часом сидить в колі Комітету Верховної Ради України, і навіть не ховається від фотокамер, надіюсь хоч цей аргумент для вас помножить на ноль всю грязь яка полилась на них останнім часом. І ще одне, справді хтось з вас вірить в те що їм хтось платив?"
  Как раз то, что он никогда не прятался и сыграло свою роль в привлечении наиболее недоверчивых клиентов. Одно дело верить какому-то анониму во Вконтакте, другое - публичным грамотным людям, которые иногда даже критиковали компанию (в меру и некритично).

  По поводу того, что люди пишут различные обвинения в адрес Кайзера-Резника. Так а что им остается думать, когда, оказалось, что такие профессионалы защищали кухню и пирамиду? А может быть тогда они никакие не профессионалы? Да нет же, на форуме аргументами любого "провокатора" могли завалить. Если не ошибаюсь Кайзер с 1999 года в этой сфере, Михаил вообще Киев покоряет. Теперь это уже несомненно добавит доверия к нему:) Поэтому люди и пишут свои предположения о том, что им могли оплачивать эту работу.

  ОтветитьУдалить
 36. Кто-нибудь расшифрует детальнее, в чем именно состоит система "1+1", которая почему-то в последнее время очень активно продвигаемая этим блогом или нет? Важно узнать всем заранее в чем состоит система, чтобы точно от нее уже отказаться.

  Заранее спасибо за разьяснения.

  ОтветитьУдалить
 37. на то что у тебя было в ФТ долить столько же. Утопия.

  ОтветитьУдалить
 38. Долить до выплат или после выплат?

  ОтветитьУдалить
 39. для "нормализации работы". чтоб получить возможность выводить.

  ОтветитьУдалить
 40. Так когда нужно доливать то? До выплат или уже потом ПОСЛЕ выплат?

  ОтветитьУдалить
 41. Это шутка или издевательство - эта система 1+1? Да их за такую систему, после всего как долго они издеваются над клиентами под Гаазский трибунал отдать следует! Какой лох будет заливать еще денег ДО возобновления выплат?! Ведь просто долг увеличится еще больше и все! Система 1+1 - это издевательство и плевок в лицо конкретный. Ни в коем случае не разрешать продвижение этой системы в массы!!!

  ОтветитьУдалить
 42. все верно, особенно про Кайзера/Резника

  ОтветитьУдалить
 43. эта система утопическая, совершенно не понятно, зачем она муссируется в этом блоге с завидной постоянностью от этого автора. Как бы он теперь не оправдывался. Святослав, заканчивайте со своими вбросами.

  ОтветитьУдалить
 44. Роман Бокий25 мая 2015 г., 16:52

  Дмитрий, есть ли информация по первому посту Админа на Труфорексе:

  (По старому Форекс-Тренду:
  18 мая - 25 мая - объявление схемы дальнейшей работы. Включение форума компании.)

  Или уже не актуально, все на Кипр улетели..?

  ОтветитьУдалить
 45. Нужно официально запретить публикации на тему этой системы, потому что она - это 100%-ное МОШЕННИЧЕСТВО! И все, кто ее будет дальше продвигать также МОШЕННИКИ! И пойдут потом по уголовному делу все!

  ОтветитьУдалить
 46. Они не предерживаются НИКОГДА заявленных сроков.

  ОтветитьУдалить
 47. кому-то очень выгодно что бы эта тема была на слуху, + я бы еще добавил что идет выгораживание Кайзера/Резника и их роли..Надеюсь, Дмитрий размещает мнение этого автора ради широты взглядов, а не манипуляций ради)

  ОтветитьУдалить
 48. Нужно эту систему включить под цензуру. И не публиковать статьи о ней.

  ОтветитьУдалить
 49. Галерейщик Монпансье25 мая 2015 г., 17:02

  > я
  > мне
  >мое

  да кто это такой то, б-жечки? Святослав? ясно.
  :facepalm:

  кому писать, чтобы опубликовали в виде статьи с картинкой и мою простынку детективных рассуждений на воде и домыслах, приправленную щепоткой хотелок и предположений, но с меньшим количеством орфографических, стилистических и пунктуационных ошибок?

  ОтветитьУдалить
 50. Роман Бокий25 мая 2015 г., 17:02

  Вас зовут Дмитрий Лёушкин..?

  ОтветитьУдалить
 51. Нет. Меня зовут Роман Бокий.

  ОтветитьУдалить
 52. Галерейщик Монпансье25 мая 2015 г., 17:03

  нет, Роман Бокий зовут меня.

  ОтветитьУдалить
 53. Роман Бокий25 мая 2015 г., 17:04

  Охренеть не встать... Меня клонировали!

  ОтветитьУдалить
 54. Предлагаю сотрудникам ФТ перестать оперировать точными датами, практика показала, что они ни разу выполнения своих обещаний к датам не привязали. Как впрочем и самих обещаний в целом))) Это раздражает значительно. Лучше преподносить более размытые категории временных отрезков, к примеру, квартал, декада, месяц, полугодие...глядишь, люди бы перестали каждый день ждать чудоновостей

  ОтветитьУдалить
 55. Главное, чтобы не колонизировали.

  ОтветитьУдалить
 56. я бы почитал, пишите хоть сюда в комменты, боюсь для отдельной статьи, Вы должны обладать лояльной точкой зрения

  ОтветитьУдалить
 57. Роман Бокий25 мая 2015 г., 17:08

  Нутогда я Галерейщик Zorro... или Zorro Монпасье, каки то таки...

  ОтветитьУдалить
 58. Под псевдонимом Zorro вообще всегда скрывалась какая-нибудь загадочная личность...

  ОтветитьУдалить
 59. Роман Бокий25 мая 2015 г., 17:15

  Тогда Вы "загадочная личность" с Вашей "харизмой" далеко пойдёте...

  ОтветитьУдалить
 60. Роман Бокий25 мая 2015 г., 17:19

  Да не за что... В первый раз меня искренне поблагодарили за то, что культурно на х.... послал...

  ОтветитьУдалить
 61. Бокий, и вы идите Боком туда же кстати, куда вы меня и послали.

  ОтветитьУдалить
 62. Роман Бокий25 мая 2015 г., 17:25

  Фу, грубиян... Не воспитанный человек, редиска...

  ОтветитьУдалить
 63. Галерейщик Монпансье25 мая 2015 г., 17:29

  по последнему абзацу - вы представляете себе, сколько стоит сделать "абсолютно прозрачного, честного брокера"? откуда деньги на это? если гипотетический инвестор имеет такие средства и желание их потратить, зачем ему прицеп в виде нас - терпил развалившейся конторы с запашком? если вы предлагаете "делать брокера" на энтузиазме и добровольных взносах влошенцев ФТ, то не взлетит никогда, я это гарантирую. будь все так просто, думаю, среди многих небедных СНГ кухонь уже нашлись бы желающие перейти на качественно иной уровень, но нет - сидят все по вонючим офшоркам :)

  про встречи "любого" с руководством посмеялся :)не будет руководство условного дукаса встречаться с каждым желающим потрогать их руками параноиком. для обратной связи нужна всего лишь компетентная и оперативная поддержка, отвечающая конкретно на текущие вопросы. вам и мысль в голову не придет выискивать руководство в таком случае. это дикость какая то.

  ОтветитьУдалить
 64. Даже если сразу заплатят все, что есть на ЕБС - не надо отказываться от претензий. А потерянное время(это тоже деньги) и нервы кто вернет? Это не те люди, с которыми можно пойти на уступки.

  ОтветитьУдалить
 65. Вот именно. Эти люди добровольно и бесплатно становятся ЛМ. Зачем лить воду на мельницу мошенников создавая угодные им дискуссии: 1+1; денег нет(они их съели?); где/когда/как новая компания ФТ33.0?; кого/как "возьмут"(берите меня!)?; кто "инвестор"(всадник на белом коне)? и тому подобные.

  ОтветитьУдалить

Примечание. Отправлять комментарии могут только участники этого блога.